Робота базової школи

   

ПЛАН РОБОТИ

базової школи

з питання

 

«Впровадження науково-педагогічного

проекту «Інтелект України» в систему

роботи НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія»

 

 

на 2019 – 2020 н.р.

 

 

 

І. Вступ

 

       Інтелект — один з найдорожчих ресурсів. Щоб пересвідчитися, наскільки цінним у сучасному світі є інтелект, варто переглянути інформацію про галузі економіки, що найбільш динамічно розвиваються: телекомунікації та Інтернет-проекти, фінансова галузь, високотехнологічне виробництво і ринок програмних продуктів. Навіть металургію, нафтопереробну та хімічну промисловість не можна уявити без сучасних технологій, і наукоємність цих галузей невпинно зростає.

       Упродовж другої половини ХХ сторіччя, а особливо на початку нинішнього, усі розвинені країни опікуються проблемою створення спеціальної системи освіти, а також залучення талановитої молоді з інших країн через усілякі грантові та інші програми. На обдарованих молодих спеціалістів, можна сказати, полюють, бо кожен з них спроможний принести надзвичайну користь не лише певним компаніям, а й країні.

       В Україні також розуміють необхідність виховувати інтелектуальну еліту нації. 
2006-го року команда провідних науковців Харкова на чолі з доктором педагогічних наук Гавриш І. В. запропонувала до впровадження власну концепцію виховання й навчання дітей у закладах загальної середньої освіти, яка розроблена на основі власних напрацювань і передових, найбільш ефективних методик.

     Сутність проекту полягає не в насиченні дитини знаннями, а в набутті нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів - сприйняття, пам’яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра - цілеспрямованості, працелюбності, наполегливості, сили волі, організованості, охайності тощо. 

        Програма розроблялася таким чином, щоб урахувати вікові особливості учнів і не лише зберегти, а й збільшити інтерес дітей до навчання. Завдяки міжпредметним зв’язкам, засобам наочності й відеоматеріалам об’єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. 

       До переліку загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована, уведені нові: предмет «Навчаємося разом», на якому діти розвивають пам’ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, та предмет «Еврика», на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над розв’язанням складних задач. Завдяки тому, що під час розробки й апробації програми проект супроводжували провідні науковці Інституту здоров’я школярів та підлітків Академії медичних наук України, вдалося побудувати програму так, щоб зберігати оптимальний баланс психофізичного стану дитини, не допускаючи, з одного боку, нервового перезбудження, а з іншого — втоми, втрати цікавості. Крім обов’язкових уроків фізичної культури, кілька разів протягом кожного уроку учні беруть участь у музичних паузах з елементами фізичних вправ і танцювальних рухів, роблять вправи для очей, застосовуючи елементи, що сприяють релаксації.

      За результатами, які демонструють учні проектних класів, Міністерство освіти і науки України рекомендувало навчально-педагогічний проект «Інтелект України» до подальшого впровадження.

  

Мета Всеукраїнського науково-методичного проекту «Інтелект України»:

впровадження в освітній простір України системи пошуку, розвитку та педагогічної підтримки інтелектуально здібних дітей і учнівської молоді.

 

Завдання проекту:

·        створення науково обґрунтованої та експериментально перевіреної системи пошуку та відбору академічно обдарованих дітей і учнівської молоді, з метою подальшої освіти, яка б дозволила повністю ревлізувати їх творчий потенціал;

·          створення науково і методично обґрунтованої та експериментально перевіреної системи освіти для академічно обдарованих дітей дошкільного віку;

·        створення науково і методично обґрунтованої та експериментально перевіреної системи освіти для академічно обдарованих учнів загальноосвітніх  закладів

І-ІІІ ступенів;

·       створення науково і методично обґрунтованої та експериментально перевіреної системи підготовки педагогічних кадрів для роботи з академічно обдарованими дітьми та учнівською молоддю. 

 

 Алгоритм діяльності базової школи в 2019 – 2020 н.р.

     

1. Підготовчий етап:

- окреслення проблеми, над якою працюватимуть педагоги впродовж навчального року, і визначення основних напрямків роботи .

 

2. Цілеспрямована теоретична підготовка:

- вивчення науково-методичної літератури з визначеної проблеми та перспективного педагогічного досвіду шкіл України, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

 

3. Програма діяльності:

1. Теоретико-методологічне обґрунтування й експериментальна перевірка дидактичної моделі навчання академічно здібних та обдарованих учнів початкової школи, що реалізується в межах науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

2. Формулювання та обгрунтування результатів роботи закладу освіти з

3. Проведення серії семінарів, конференцій і круглих столів, спрямованих на підготовку вчителів до роботи в проектних класах та розповсюдження перспективного досвіду щодо навчання і виховання академічно здібних та обдарованих учнів початкової школи в межах науково-педагогічного проекту «Інтелект України». Підготовка та видання матеріалів з організації освітнього процесу з академічно здібними та обдарованими учнями молодшого шкільного віку.

Результатом розв'язання першого завдання, що передбачає теоретико-методологічне обґрунтування, розробку та експериментальну перевірку дидактичної моделі навчання академічно здібних та обдарованих учнів початкової школи є:

визначення методологічних і теоретичних засад дидактичної моделі навчання академічно здібних та обдарованих учнів початкової школи, що реалізується в межах науково-педагогічного проекту «Інтелект України»;

 

4. Способи розв’язання завдань:

- колективне обговорення надбань;

- дослідницька діяльність ;

- апробація рекомендацій, програм, заходів, розроблених колективом базової школи.

5.Запровадження досвіду в масову практику:

- поширення створеного досвіду;

- надання допомоги вчителям, які зацікавилися ідеями колективу базової школи щодо впровадження в практику роботи основних засад науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

 

 

ІІ. ПЛАН РОБОТИ

 ПО ПІДВИЩЕННЮ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія»

 

№ з/п

Зміст роботи

Форми і методи роботи

Учасники

Відповідальний

 

ЖОВТЕНЬ

 

1

1. Обговорення та затвердження плану роботи базової школи у 2019 – 2020 н. р.

2. Вивчення досвіду роботи закладів освіти, що працюють над питанням впровадження НПП «Інтелект України»

 

Повідомлення  

 

 

Вчителі початко-

вих класів, які працюють в рамках Проекту

Заступник директора з НВР

Мельник Т.О.

 

ГРУДЕНЬ

 

2

1.Вивчення системи роботи вчителів – предметників, які працюють за НПП «Інтелект України» в школі ІІ ступеня.

2. Сучасні підходи до викладання предметів в початковій школі в рамках НПП «Інтелект України»

Дослідницька діяльність

 

 

Семінар

 

 

Вчителі початко-

вих класів

Заступник директора з НВР

Мельник Т.О., 

вчителі-предметники

 

лютий

3

1.Технології  роботи із інтелектуально обдарованими дітьми

2. Інтелектуальна обдарованість та методи її діагностики

«Педагогічні розсипи», моніторинг

 

Вчителі початкових класів, учні 1-4 класів,

психолог

Заступник директора з НВР

Мельник Т.О.,  практичний психолог

Климишина А. П.

 

ТРАВЕНЬ

 

4

1.«Підведення підсумків роботи базової школи за 2019 – 2020 н.р.»

 

Презентація

Засідання творчої групи вчителів початкових класів

Адміністрація закладу

  

ІІІ. ПРОГРАМА БАТЬКІВСЬКОЇ ШКОЛИ

« Виховання інтелектуально обдарованої дитини в родині»

 

Назва виступу

Термін виконання

Форми проведення

Відповідальний

Продовжити проведення просвітницької та роз’яснювальної роботу для батьків щодо розвитку памʼяті, логічного мислення дітей молодшого шкільного віку

Постійно

Лекції, співбесіди

Класні керівники 1-4 класів

Заняття №  1  «Формування навичок ефективного спілкування в родині»

 

Жовтень

Тематична лекція на батьківських зборах

Класні керівники 2-х класів

Заняття № 2  «Інтелектуальне здоров᾽я – запорука успішного навчання дитини у школі»

Листопад

Тренінгове заняття

Класні керівники 4-х класів, практичний психолог

Заняття №  3 «Формування культури здорового способу життя учнів школи І ступеня в навчальний і позаурочний час»

 

Грудень

Навчальний семінар для батьків

Класні керівники  3-х класів

Заняття № 3 «Компʼютерні інтелектуальні ігри.  Шкідливість чи користь?»

 

Січень

Круглий стіл для батьків з медичним працівником школи

Сестра медична, класні керівники 1-х класів

 

Заняття №  5 «Динаміка розвитку інтелектуальних здібностей обдарованої особистості у підлітковому віці»

Березень

Анкетування випускників початкової школи, які навчалися за НПП «Інтелект України»

Практичний психолог Климишина А.П.

Заняття №  6 «Особливості обдарованих дітей як категорії «групи ризику»

 

Квітень

Тематична лекція на батьківських зборах з психологом

Практичний психолог Климишина А.П.

 

ІV. ПЛАН РОБОТИ

ПО ПІДВИЩЕННЮ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ МІСТА

 

№ з/п

Зміст роботи

Учасники

Термін виконання

Форма проведення

Відповідальний

1

 

 

 

 

 

Розробка та розповсюдження інформаційних матеріалів з питань впровадження в освітній процес закладу НПП «Інтелект України»

 

Вчителі початкових класів базової школи та шкіл міста

Лютий

Тематичне коло

 

Заступник директора з НВР Мельник Т.О., завідуюча методкабінетом УО Заграй С.М.

2

НПП «Інтелект України» в освітньому процесі початкової школи

 

Вчителі початкових класів

Квітень

Презентація досвіду роботи

Заступник директора з НВР Мельник Т.О., завідуюча методкабінетом УО Заграй С.М.

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

базової школи з питання 

 

«Впровадження здоров’язберігаючих технологій

 

в освітній процес школи I ступеня»

на 2018 – 2019 н.р.

І. Вступ

      Проблема  збереження і зміцнення здоров'я  населення й особливо дітей залишається однією з найбільш актуальних для держави. Про це свідчать закони та постанови уряду.

      У Конституції України, «Основах законодавства України про охорону  здоров'я», програмі «Діти України» наголошується на необхідності збереження та зміцнення здоров'я молоді.    У Концепції фізичного виховання в системі освіти України відзначається різке погіршення стану здоров'я і фізичної підготовки молоді. 90 % учнів мають хронічні захворювання і фізичні відхилення в розвитку. З усією гостротою перед державою постає проблема боротьби за збереження здоров'я нації.  

     Сучасна школа виконує не тільки традиційні освітні функції, але й готує дітей до життя. Тому однією з актуальних проблем сьогодні є виховання особистості, здатної обирати здоровий спосіб життя як пріоритетний для досягнення успіху в ньому.

      Актуальність зазначеної проблеми зумовила необхідність розгляду  використання здоров'язберігаючих технологій у контексті початкової освіти. Здоров'язбережувальні технології стають невід'ємною частиною освітнього процесу.    

      Є актуальними  питання щодо здоров’язберігаючої функції освіти, а саме: охорони та зміцнення фізичного, психічного й духовного здоров’я дітей різних вікових категорій, ролі батьків, учителів, вихователів у цьому процесі.

      Одним із актуальних шляхів вирішення зазначеної проблеми є впровадження освітніх технологій формування й збереження здоров'я, і розпочинати впровадження здоров'язберігаючих  технологій в освітній процес необхідно з початкової школи, де престиж здоров'я на високому рівні.

       Науковці вважають, що здоров'язберігаючими освітніми технологіями в широкому розумінні цього слова необхідно вважати всі педагогічні технології, які не шкодять здоров'ю учнів, створюють їм безпечні умови для перебування, навчання і праці в школі:

• сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання);

•оптимальну організацію освітнього процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм);

• повноцінний та раціонально організований руховий режим.

        Отже , поняття «здоров’язберігаючі технології» об’єднує в собі всі напрями діяльності  закладу освіти щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів.

      Така діяльність  закладу лише тоді може вважатися повноцінною й ефективною, якщо в повній мірі професійно й творчо в єдиній системі реалізуються здоров'язберігаючі технології. 

 

Актуальність даної проблеми полягає у  необхідності розгляду використання здоров’язберігаючих технологій у контексті початкової школи, розкриття сутності і змісту здоров’язберігаючих технологій та головних умов їх успішного використання у практиці роботи, аспектів педагогічної діяльності з використання технологій навчання здоров’я; показу ефективності системи роботи із застосування

здоров’язберігаючих технологій.

         Мета: вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я учнів ,формування в учнів санітарно-гігієнічних навичок, розвиток життєвих навичок, профілактика травматизму та девіантної поведінки, формування у молодших школярів свідомого ставлення до свого життя та здоров’я, оволодіння навичками здорової та безпечної поведінки, формування здоров’язберігаючих компетентностей.

 

Завдання:

 

-         сприяння здоров’ю, спрямованого  на збереження та зміцнення здоров’я школярів і педагогічних працівників засобами створення відповідного освітнього, соціального та фізичного середовища;

-         підготовка методичних рекомендацій з питань впровадження здоров’язберігаючих технологій у практику роботи школи;

-         дотримання всіма учасниками освітнього процесу довготривалих принципів здоров’яформуючої та здоровязберігаючої поведінки;

-         підвищення рівня санітарної культури батьків з питань охорони здоров’я дітей;

-   залучення школярів до просвітницької роботи з однолітками;

-    корекція порушень здоров’я з використанням комплексу оздоровчих та медичних заходів.

 

            Алгоритм діяльності базової школи в 2018 – 2019 н.р.

     

1. Підготовчий етап:

- окреслення проблеми, над якою працюватимуть педагоги впродовж навчального року, і визначення основних напрямків роботи .

 

2. Цілеспрямована теоретична підготовка:

- вивчення науково-методичної літератури з визначеної проблеми та перспективного педагогічного досвіду шкіл України. 

3. Програма діяльності:

- створення психолого-педагогічних і організаційно-педагогічних умов, які забезпечують психічне здоров’я і комфорт учнів за допомогою гуманізації і демократизації освітнього процесу на основі фізкультурно-спортивної активності; обґрунтованої відповідності навчального навантаження обсягові інформації, психофізичним можливостям її засвоєння; переведення традиційної інформаційно-об᾽ємної системи навчання на систему, яка навчає учнів самостійно здобувати знання, вільно мислити, застосовувати отриману інформацію на практиці;

- створення максимально можливих санітарно-гігієнічних умов;

- забезпечення психологічного і медичного супроводу освіти;

- впровадження сучасних інноваційних форм і методів роботи;

- відкриття в закладі освіти консультативно-оздоровчих центрів здорового способу життя для учнів, батьків і вчителів;

- створення умов для дослідницько-експериментальної і науково-пошукової роботи з питань моделювання й апробації здоров’язберігаючих освітніх технологій;

- створення комфортного середовища для розвитку та виховання учнів в закладі загальної середньої освіти;

- формування банку інформації щодо здоровязберігаючих технологій ;

- застосування в процесі роботи передових методів і технологій, авторських програм щодо використання здоров’язберігаючих технологій.

4. Способи розв’язання завдань:

- колективне обговорення надбань;

- дослідницька діяльність ;

- апробація рекомендацій, програм, заходів, розроблених колективом базової школи.

5.Запровадження досвіду в масову практику:

- поширення створеного досвіду;

- надання допомоги вчителям, які зацікавилися ідеями колективу базової школи, щодо здоров’язберігаючих технологій в освітньому процесі початкової школи.

  

ІІ. ПЛАН РОБОТИ

 ПО ПІДВИЩЕННЮ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія»

 

№ з/п

Зміст роботи

Форми і методи роботи

Учасники

Відповідальний

 

ЖОВТЕНЬ

 

1

1. Обговорення та затвердження плану роботи базової школи у 2018 – 2019 н. р.

2. Вивчення досвіду роботи закладів освіти, що працюють над питанням впровадження здоров’язберігаючих технологій.

 

Повідомлення  

 

 

Вчителі початко-

вих класів

Заступник директора з НВР

Мельник Т.О.

 

ГРУДЕНЬ

 

2

1.Поновлення банку даних щодо здоров’язберігаючих технологій.

2. Сучасні підходи до моделювання здоров᾽язберігаючого середовища  в початковій школі

Дослідницька діяльність

 

 

Семінар

 

 

Вчителі початко-

вих класів

Заступник директора з НВР

Мельник Т.О., 

вч. поч. кл.

 

лютий

3

1.Технології  здоров᾽язберігаючого середовища

«Педагогічні розсипи»

 

Вчителі початкових класів, учні 1-4 класів,

психолог

Заступник директора з НВР

Мельник Т.О.,  практичний психолог

Климишина А. П.

 

ТРАВЕНЬ

 

4

1.«Підведення підсумків роботи базової школи за 2018 – 2019 н.р.»

 

Посібник

(презентація)

Засідання творчої групи вчителів початкових класів

Адміністрація закладу

    

ІІІ. ПРОГРАМА БАТЬКІВСЬКОЇ ШКОЛИ

« Здоров я в сім ї»

 

Назва виступу

Термін виконання

Форми проведення

Відповідальний

Продовжити проведення просвітницької та роз’яснювальної роботу для батьків щодо збереження здоров’я їхніх дітей

Постійно

Лекції, співбесіди

Класні керівники 1-4 класів

Заняття № 1  «Інтелектуальне здоров᾽я – запорука успішного навчання дитини у школі»

Жовтень

Тренінгове заняття

Класні керівники 4-х класів

Заняття №  2  «Формування навичок ефективного спілкування в родині»

 

Листопад

Тематична лекція на батьківських зборах

Класні керівники 3-х класів

Заняття № 3 «Формування навичок організації режиму праці та відпочинку молодшого школяра»

 

Грудень

Круглий стіл для батьків з медичним працівником школи

Сестра медична, класні керівники 1-х класів

 

Заняття №  4 «Формування культури здорового способу життя учнів школи І ступеня в навчальний і позаурочний час»

 

Лютий

Навчальний семінар для батьків

Класні керівники  2-х класів

Заняття №  5 «Духовне здоровя дитини»

Березень

Тематична лекція на батьківських зборах з психологом

Практичний психолог Климишина А.П.

Заняття №  6 «Рухова активність та загартовування організму дитини молодшого шкільного віку»

 

Квітень

Зустріч з лікарем-педіатром

Сестра медична, класні керівники 1-4 класів

  

ІV. ПЛАН РОБОТИ

ПО ПІДВИЩЕННЮ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ МІСТА

 

№ з/п

Зміст роботи

Учасники

Термін виконання

Форма проведення

Відповідальний

1

 

 

 

 

 

Розробка та розповсюдження інформаційних матеріалів з питань використання здоров’язберігаючих технологій в освітньому процесі початкової школи

 

Вчителі початкових класів базової школи та шкіл міста

Лютий

Тематичне коло

 

Заступник директора з НВР Мельник Т.О., завідуюча методкабінетом УО Заграй С.М.

2

Сучасні здоровязберігаючі технології в освітньому процесі початкової школи

 

Вчителі початкових класів

Квітень

Презентація досвіду роботи

Заступник директора з НВР Мельник Т.О., завідуюча методкабінетом УО Заграй С.М.

 


 

ПЛАН РОБОТИ

базової школи з питання

«Впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес школи I ступеня»

 2017 – 2018 н.р.

 

  

 

 ПЛАН РОБОТИ

 ПО ПІДВИЩЕННЮ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія»

 

 

 

№ з/п

Зміст роботи

Форми і методи роботи

Учасники

Відповідаль-

ний

 

ЖОВТЕНЬ

 

 

1

1. Обговорення та затвердження плану роботи базової школи у 2017 – 2018 н. р.

2. Вивчення нормативних документів , що висвітлюють питання впровадження здоров’язберігаючих технологій.

 

Повідомлення  

Вчителі початко-

вих класів

Заступник директора з НВР

Мельник Т.О.

 

ГРУДЕНЬ

 

2

1.Створення банку даних щодо здоров’язберігаючих технологій.

2. Здоров’язберігаючі форми роботи  в початковій школі

Дослідницька діяльність

 

 

Тематичне коло

Вчителі початко-

вих класів

Заступник директора з НВР

Мельник Т.О., 

вч. поч. кл.

 

лютий

3

1.Ярмарок  здоров’язберігаючих технологій

Майстер - клас

вчителі початко-вих класів, учні 1-4 класів,

психолог

заступник директора з НВР

Мельник Т.О.,  практичний психолог

Климишина А. П.

 

ТРАВЕНЬ

 

4

1.«Підсумки роботи базової школи в 2017 – 2018 н.р.»

 

Посібник

(презентація)

Засідання методичної ради школи

Адміністрація закладу

 

    

 


 ПРОГРАМА БАТЬКІВСЬКОЇ ШКОЛИ

«Здоров я в сім ї»

 

 

 

Назва виступу

Термін виконання

Форми проведення

Відповідальний

Організовувати і проводити просвітницьку та роз’яснювальну роботу для батьків щодо здоров’я їхніх дітей

Постійно

Лекції, співбесіди

Класні керівники 1-4 класів

Заняття № 1  «Режим дня – запорука успішного навчання дитини у школі»

Жовтень

Тренінгове заняття

Класні керівники 1-х класів

Заняття №  2  «Здорова дитина – щаслива родина»

 

Листопад

Тематична лекція на батьківських зборах

Класні керівники 4-х класів

Заняття № 3 «Як зберегти здоровя дитини ?»

 

Грудень

Круглий стіл для  з медичним працівником школи

Сестра медична, класні керівники 3-х класів

 

Заняття №  4 «Здоровя наших дітей»

 

Лютий

Навчальний семінар для батьків

Класні керівники 2-х класів

Заняття №  5 «Психічне здоровя дитини»

Березень

Тематична лекція на батьківських зборах з психологом

Практичний психолог Климишина А.П.

Заняття №  6 «Батьки – приклад здорового способу життя»

 

Квітень

Тренінгове заняття

Голова ПМК Гресик Н.І.

 

 ПЛАН РОБОТИ

ПО ПІДВИЩЕННЮ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ МІСТА

 

 

 

№ з/п

Зміст роботи

Учасники

Термін виконання

Форма проведення

Відповідальний

1

 

 

 

 

 

Розробка та розповсюдження інформаційних матеріалів з питань щодо здоров’язберігаючих технологій у навчально – виховному процесі початкової школи

Вчителі початкових класів базової школи та шкіл міста

Лютий

Круглий стіл

Заступник директора з НВР Мельник Т.О., завідуюча методкабінетом УО Заграй С.М.

2

Сучасні здоровязберігаючі технології у початковій школі

Вчителі початкових класів

Квітень

Майстер-клас у формі квесту

Заступник директора з НВР Мельник Т.О., завідуюча методкабінетом УО Заграй С.М.

 

 

Презентація:

 

 


Навігація

Корисна Інформація

  Національна дитяча гаряча лінія
  Міністерство освіти і науки України

  Жмеринська міська рада

  Управління освіти Жмеринсьої міської ради

  Методичний кабінет управління освіти Жмеринсьої міської ради

  Вінницький регіональний центр оцінювання якості освіти

  Вінницька академія неперервної освіти

  Інформаційна система управління освітою

  Мої знання