Робота базової школи

   

ПЛАН РОБОТИ

базової школи

з питання

 

«Впровадження науково-педагогічного

проекту «Інтелект України» в систему

роботи НВК «ЗОШ І-ІІІ ст.-гімназія»

 

 

на 2019 – 2020 н.р.

 

 

 

І. Вступ

 

       Інтелект — один з найдорожчих ресурсів. Щоб пересвідчитися, наскільки цінним у сучасному світі є інтелект, варто переглянути інформацію про галузі економіки, що найбільш динамічно розвиваються: телекомунікації та Інтернет-проекти, фінансова галузь, високотехнологічне виробництво і ринок програмних продуктів. Навіть металургію, нафтопереробну та хімічну промисловість не можна уявити без сучасних технологій, і наукоємність цих галузей невпинно зростає.

       Упродовж другої половини ХХ сторіччя, а особливо на початку нинішнього, усі розвинені країни опікуються проблемою створення спеціальної системи освіти, а також залучення талановитої молоді з інших країн через усілякі грантові та інші програми. На обдарованих молодих спеціалістів, можна сказати, полюють, бо кожен з них спроможний принести надзвичайну користь не лише певним компаніям, а й країні.

       В Україні також розуміють необхідність виховувати інтелектуальну еліту нації. 
2006-го року команда провідних науковців Харкова на чолі з доктором педагогічних наук Гавриш І. В. запропонувала до впровадження власну концепцію виховання й навчання дітей у закладах загальної середньої освіти, яка розроблена на основі власних напрацювань і передових, найбільш ефективних методик.

     Сутність проекту полягає не в насиченні дитини знаннями, а в набутті нею необхідних навичок роботи з інформацією, аналізу, самоконтролю та самооцінки, швидких реакцій, раціональної організації навчальної праці; розвитку пізнавальних процесів - сприйняття, пам’яті, мислення, уяви й уваги; розвитку якостей особистості школяра - цілеспрямованості, працелюбності, наполегливості, сили волі, організованості, охайності тощо. 

        Програма розроблялася таким чином, щоб урахувати вікові особливості учнів і не лише зберегти, а й збільшити інтерес дітей до навчання. Завдяки міжпредметним зв’язкам, засобам наочності й відеоматеріалам об’єкт вивчення стає більш зрозумілим та цікавим. 

       До переліку загальношкільних предметів, програма яких спеціально адаптована, уведені нові: предмет «Навчаємося разом», на якому діти розвивають пам’ять за спеціальними методиками, вчаться працювати з інформацією, та предмет «Еврика», на якому учні розвивають творчі, винахідницькі якості, кмітливість, працюють над розв’язанням складних задач. Завдяки тому, що під час розробки й апробації програми проект супроводжували провідні науковці Інституту здоров’я школярів та підлітків Академії медичних наук України, вдалося побудувати програму так, щоб зберігати оптимальний баланс психофізичного стану дитини, не допускаючи, з одного боку, нервового перезбудження, а з іншого — втоми, втрати цікавості. Крім обов’язкових уроків фізичної культури, кілька разів протягом кожного уроку учні беруть участь у музичних паузах з елементами фізичних вправ і танцювальних рухів, роблять вправи для очей, застосовуючи елементи, що сприяють релаксації.

      За результатами, які демонструють учні проектних класів, Міністерство освіти і науки України рекомендувало навчально-педагогічний проект «Інтелект України» до подальшого впровадження.

  

Мета Всеукраїнського науково-методичного проекту «Інтелект України»:

впровадження в освітній простір України системи пошуку, розвитку та педагогічної підтримки інтелектуально здібних дітей і учнівської молоді.

 

Завдання проекту:

·        створення науково обґрунтованої та експериментально перевіреної системи пошуку та відбору академічно обдарованих дітей і учнівської молоді, з метою подальшої освіти, яка б дозволила повністю ревлізувати їх творчий потенціал;

·          створення науково і методично обґрунтованої та експериментально перевіреної системи освіти для академічно обдарованих дітей дошкільного віку;

·        створення науково і методично обґрунтованої та експериментально перевіреної системи освіти для академічно обдарованих учнів загальноосвітніх  закладів

І-ІІІ ступенів;

·       створення науково і методично обґрунтованої та експериментально перевіреної системи підготовки педагогічних кадрів для роботи з академічно обдарованими дітьми та учнівською молоддю. 

 

 Алгоритм діяльності базової школи в 2019 – 2020 н.р.

     

1. Підготовчий етап:

- окреслення проблеми, над якою працюватимуть педагоги впродовж навчального року, і визначення основних напрямків роботи .

 

2. Цілеспрямована теоретична підготовка:

- вивчення науково-методичної літератури з визначеної проблеми та перспективного педагогічного досвіду шкіл України, що працюють за науково-педагогічним проектом «Інтелект України».

 

3. Програма діяльності:

1. Теоретико-методологічне обґрунтування й експериментальна перевірка дидактичної моделі навчання академічно здібних та обдарованих учнів початкової школи, що реалізується в межах науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

2. Формулювання та обгрунтування результатів роботи закладу освіти з

3. Проведення серії семінарів, конференцій і круглих столів, спрямованих на підготовку вчителів до роботи в проектних класах та розповсюдження перспективного досвіду щодо навчання і виховання академічно здібних та обдарованих учнів початкової школи в межах науково-педагогічного проекту «Інтелект України». Підготовка та видання матеріалів з організації освітнього процесу з академічно здібними та обдарованими учнями молодшого шкільного віку.

Результатом розв'язання першого завдання, що передбачає теоретико-методологічне обґрунтування, розробку та експериментальну перевірку дидактичної моделі навчання академічно здібних та обдарованих учнів початкової школи є:

визначення методологічних і теоретичних засад дидактичної моделі навчання академічно здібних та обдарованих учнів початкової школи, що реалізується в межах науково-педагогічного проекту «Інтелект України»;

 

4. Способи розв’язання завдань:

- колективне обговорення надбань;

- дослідницька діяльність ;

- апробація рекомендацій, програм, заходів, розроблених колективом базової школи.

5.Запровадження досвіду в масову практику:

- поширення створеного досвіду;

- надання допомоги вчителям, які зацікавилися ідеями колективу базової школи щодо впровадження в практику роботи основних засад науково-педагогічного проекту «Інтелект України».

 

 

ІІ. ПЛАН РОБОТИ

 ПО ПІДВИЩЕННЮ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія»

 

№ з/п

Зміст роботи

Форми і методи роботи

Учасники

Відповідальний

 

ЖОВТЕНЬ

 

1

1. Обговорення та затвердження плану роботи базової школи у 2019 – 2020 н. р.

2. Вивчення досвіду роботи закладів освіти, що працюють над питанням впровадження НПП «Інтелект України»

 

Повідомлення  

 

 

Вчителі початко-

вих класів, які працюють в рамках Проекту

Заступник директора з НВР

Мельник Т.О.

 

ГРУДЕНЬ

 

2

1.Вивчення системи роботи вчителів – предметників, які працюють за НПП «Інтелект України» в школі ІІ ступеня.

2. Сучасні підходи до викладання предметів в початковій школі в рамках НПП «Інтелект України»

Дослідницька діяльність

 

 

Семінар

 

 

Вчителі початко-

вих класів

Заступник директора з НВР

Мельник Т.О., 

вчителі-предметники

 

лютий

3

1.Технології  роботи із інтелектуально обдарованими дітьми

2. Інтелектуальна обдарованість та методи її діагностики

«Педагогічні розсипи», моніторинг

 

Вчителі початкових класів, учні 1-4 класів,

психолог

Заступник директора з НВР

Мельник Т.О.,  практичний психолог

Климишина А. П.

 

ТРАВЕНЬ

 

4

1.«Підведення підсумків роботи базової школи за 2019 – 2020 н.р.»

 

Презентація

Засідання творчої групи вчителів початкових класів

Адміністрація закладу

  

ІІІ. ПРОГРАМА БАТЬКІВСЬКОЇ ШКОЛИ

« Виховання інтелектуально обдарованої дитини в родині»

 

Назва виступу

Термін виконання

Форми проведення

Відповідальний

Продовжити проведення просвітницької та роз’яснювальної роботу для батьків щодо розвитку памʼяті, логічного мислення дітей молодшого шкільного віку

Постійно

Лекції, співбесіди

Класні керівники 1-4 класів

Заняття №  1  «Формування навичок ефективного спілкування в родині»

 

Жовтень

Тематична лекція на батьківських зборах

Класні керівники 2-х класів

Заняття № 2  «Інтелектуальне здоров᾽я – запорука успішного навчання дитини у школі»

Листопад

Тренінгове заняття

Класні керівники 4-х класів, практичний психолог

Заняття №  3 «Формування культури здорового способу життя учнів школи І ступеня в навчальний і позаурочний час»

 

Грудень

Навчальний семінар для батьків

Класні керівники  3-х класів

Заняття № 3 «Компʼютерні інтелектуальні ігри.  Шкідливість чи користь?»

 

Січень

Круглий стіл для батьків з медичним працівником школи

Сестра медична, класні керівники 1-х класів

 

Заняття №  5 «Динаміка розвитку інтелектуальних здібностей обдарованої особистості у підлітковому віці»

Березень

Анкетування випускників початкової школи, які навчалися за НПП «Інтелект України»

Практичний психолог Климишина А.П.

Заняття №  6 «Особливості обдарованих дітей як категорії «групи ризику»

 

Квітень

Тематична лекція на батьківських зборах з психологом

Практичний психолог Климишина А.П.

 

ІV. ПЛАН РОБОТИ

ПО ПІДВИЩЕННЮ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ МІСТА

 

№ з/п

Зміст роботи

Учасники

Термін виконання

Форма проведення

Відповідальний

1

 

 

 

 

 

Розробка та розповсюдження інформаційних матеріалів з питань впровадження в освітній процес закладу НПП «Інтелект України»

 

Вчителі початкових класів базової школи та шкіл міста

Лютий

Тематичне коло

 

Заступник директора з НВР Мельник Т.О., завідуюча методкабінетом УО Заграй С.М.

2

НПП «Інтелект України» в освітньому процесі початкової школи

 

Вчителі початкових класів

Квітень

Презентація досвіду роботи

Заступник директора з НВР Мельник Т.О., завідуюча методкабінетом УО Заграй С.М.

 

 

 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ

базової школи з питання 

 

«Впровадження здоров’язберігаючих технологій

 

в освітній процес школи I ступеня»

на 2018 – 2019 н.р.

І. Вступ

      Проблема  збереження і зміцнення здоров'я  населення й особливо дітей залишається однією з найбільш актуальних для держави. Про це свідчать закони та постанови уряду.

      У Конституції України, «Основах законодавства України про охорону  здоров'я», програмі «Діти України» наголошується на необхідності збереження та зміцнення здоров'я молоді.    У Концепції фізичного виховання в системі освіти України відзначається різке погіршення стану здоров'я і фізичної підготовки молоді. 90 % учнів мають хронічні захворювання і фізичні відхилення в розвитку. З усією гостротою перед державою постає проблема боротьби за збереження здоров'я нації.  

     Сучасна школа виконує не тільки традиційні освітні функції, але й готує дітей до життя. Тому однією з актуальних проблем сьогодні є виховання особистості, здатної обирати здоровий спосіб життя як пріоритетний для досягнення успіху в ньому.

      Актуальність зазначеної проблеми зумовила необхідність розгляду  використання здоров'язберігаючих технологій у контексті початкової освіти. Здоров'язбережувальні технології стають невід'ємною частиною освітнього процесу.    

      Є актуальними  питання щодо здоров’язберігаючої функції освіти, а саме: охорони та зміцнення фізичного, психічного й духовного здоров’я дітей різних вікових категорій, ролі батьків, учителів, вихователів у цьому процесі.

      Одним із актуальних шляхів вирішення зазначеної проблеми є впровадження освітніх технологій формування й збереження здоров'я, і розпочинати впровадження здоров'язберігаючих  технологій в освітній процес необхідно з початкової школи, де престиж здоров'я на високому рівні.

       Науковці вважають, що здоров'язберігаючими освітніми технологіями в широкому розумінні цього слова необхідно вважати всі педагогічні технології, які не шкодять здоров'ю учнів, створюють їм безпечні умови для перебування, навчання і праці в школі:

• сприятливі умови навчання дитини в школі (відсутність стресових ситуацій, адекватність вимог, методик навчання та виховання);

•оптимальну організацію освітнього процесу (відповідно до вікових, статевих, індивідуальних особливостей та гігієнічних норм);

• повноцінний та раціонально організований руховий режим.

        Отже , поняття «здоров’язберігаючі технології» об’єднує в собі всі напрями діяльності  закладу освіти щодо формування, збереження та зміцнення здоров’я учнів.

      Така діяльність  закладу лише тоді може вважатися повноцінною й ефективною, якщо в повній мірі професійно й творчо в єдиній системі реалізуються здоров'язберігаючі технології. 

 

Актуальність даної проблеми полягає у  необхідності розгляду використання здоров’язберігаючих технологій у контексті початкової школи, розкриття сутності і змісту здоров’язберігаючих технологій та головних умов їх успішного використання у практиці роботи, аспектів педагогічної діяльності з використання технологій навчання здоров’я; показу ефективності системи роботи із застосування

здоров’язберігаючих технологій.

         Мета: вирішення завдань зміцнення фізичного здоров’я учнів ,формування в учнів санітарно-гігієнічних навичок, розвиток життєвих навичок, профілактика травматизму та девіантної поведінки, формування у молодших школярів свідомого ставлення до свого життя та здоров’я, оволодіння навичками здорової та безпечної поведінки, формування здоров’язберігаючих компетентностей.

 

Завдання:

 

-         сприяння здоров’ю, спрямованого  на збереження та зміцнення здоров’я школярів і педагогічних працівників засобами створення відповідного освітнього, соціального та фізичного середовища;

-         підготовка методичних рекомендацій з питань впровадження здоров’язберігаючих технологій у практику роботи школи;

-         дотримання всіма учасниками освітнього процесу довготривалих принципів здоров’яформуючої та здоровязберігаючої поведінки;

-         підвищення рівня санітарної культури батьків з питань охорони здоров’я дітей;

-   залучення школярів до просвітницької роботи з однолітками;

-    корекція порушень здоров’я з використанням комплексу оздоровчих та медичних заходів.

 

            Алгоритм діяльності базової школи в 2018 – 2019 н.р.

     

1. Підготовчий етап:

- окреслення проблеми, над якою працюватимуть педагоги впродовж навчального року, і визначення основних напрямків роботи .

 

2. Цілеспрямована теоретична підготовка:

- вивчення науково-методичної літератури з визначеної проблеми та перспективного педагогічного досвіду шкіл України. 

3. Програма діяльності:

- створення психолого-педагогічних і організаційно-педагогічних умов, які забезпечують психічне здоров’я і комфорт учнів за допомогою гуманізації і демократизації освітнього процесу на основі фізкультурно-спортивної активності; обґрунтованої відповідності навчального навантаження обсягові інформації, психофізичним можливостям її засвоєння; переведення традиційної інформаційно-об᾽ємної системи навчання на систему, яка навчає учнів самостійно здобувати знання, вільно мислити, застосовувати отриману інформацію на практиці;

- створення максимально можливих санітарно-гігієнічних умов;

- забезпечення психологічного і медичного супроводу освіти;

- впровадження сучасних інноваційних форм і методів роботи;

- відкриття в закладі освіти консультативно-оздоровчих центрів здорового способу життя для учнів, батьків і вчителів;

- створення умов для дослідницько-експериментальної і науково-пошукової роботи з питань моделювання й апробації здоров’язберігаючих освітніх технологій;

- створення комфортного середовища для розвитку та виховання учнів в закладі загальної середньої освіти;

- формування банку інформації щодо здоровязберігаючих технологій ;

- застосування в процесі роботи передових методів і технологій, авторських програм щодо використання здоров’язберігаючих технологій.

4. Способи розв’язання завдань:

- колективне обговорення надбань;

- дослідницька діяльність ;

- апробація рекомендацій, програм, заходів, розроблених колективом базової школи.

5.Запровадження досвіду в масову практику:

- поширення створеного досвіду;

- надання допомоги вчителям, які зацікавилися ідеями колективу базової школи, щодо здоров’язберігаючих технологій в освітньому процесі початкової школи.

  

ІІ. ПЛАН РОБОТИ

 ПО ПІДВИЩЕННЮ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія»

 

№ з/п

Зміст роботи

Форми і методи роботи

Учасники

Відповідальний

 

ЖОВТЕНЬ

 

1

1. Обговорення та затвердження плану роботи базової школи у 2018 – 2019 н. р.

2. Вивчення досвіду роботи закладів освіти, що працюють над питанням впровадження здоров’язберігаючих технологій.

 

Повідомлення  

 

 

Вчителі початко-

вих класів

Заступник директора з НВР

Мельник Т.О.

 

ГРУДЕНЬ

 

2

1.Поновлення банку даних щодо здоров’язберігаючих технологій.

2. Сучасні підходи до моделювання здоров᾽язберігаючого середовища  в початковій школі

Дослідницька діяльність

 

 

Семінар

 

 

Вчителі початко-

вих класів

Заступник директора з НВР

Мельник Т.О., 

вч. поч. кл.

 

лютий

3

1.Технології  здоров᾽язберігаючого середовища

«Педагогічні розсипи»

 

Вчителі початкових класів, учні 1-4 класів,

психолог

Заступник директора з НВР

Мельник Т.О.,  практичний психолог

Климишина А. П.

 

ТРАВЕНЬ

 

4

1.«Підведення підсумків роботи базової школи за 2018 – 2019 н.р.»

 

Посібник

(презентація)

Засідання творчої групи вчителів початкових класів

Адміністрація закладу

    

ІІІ. ПРОГРАМА БАТЬКІВСЬКОЇ ШКОЛИ

« Здоров я в сім ї»

 

Назва виступу

Термін виконання

Форми проведення

Відповідальний

Продовжити проведення просвітницької та роз’яснювальної роботу для батьків щодо збереження здоров’я їхніх дітей

Постійно

Лекції, співбесіди

Класні керівники 1-4 класів

Заняття № 1  «Інтелектуальне здоров᾽я – запорука успішного навчання дитини у школі»

Жовтень

Тренінгове заняття

Класні керівники 4-х класів

Заняття №  2  «Формування навичок ефективного спілкування в родині»

 

Листопад

Тематична лекція на батьківських зборах

Класні керівники 3-х класів

Заняття № 3 «Формування навичок організації режиму праці та відпочинку молодшого школяра»

 

Грудень

Круглий стіл для батьків з медичним працівником школи

Сестра медична, класні керівники 1-х класів

 

Заняття №  4 «Формування культури здорового способу життя учнів школи І ступеня в навчальний і позаурочний час»

 

Лютий

Навчальний семінар для батьків

Класні керівники  2-х класів

Заняття №  5 «Духовне здоровя дитини»

Березень

Тематична лекція на батьківських зборах з психологом

Практичний психолог Климишина А.П.

Заняття №  6 «Рухова активність та загартовування організму дитини молодшого шкільного віку»

 

Квітень

Зустріч з лікарем-педіатром

Сестра медична, класні керівники 1-4 класів

  

ІV. ПЛАН РОБОТИ

ПО ПІДВИЩЕННЮ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ МІСТА

 

№ з/п

Зміст роботи

Учасники

Термін виконання

Форма проведення

Відповідальний

1

 

 

 

 

 

Розробка та розповсюдження інформаційних матеріалів з питань використання здоров’язберігаючих технологій в освітньому процесі початкової школи

 

Вчителі початкових класів базової школи та шкіл міста

Лютий

Тематичне коло

 

Заступник директора з НВР Мельник Т.О., завідуюча методкабінетом УО Заграй С.М.

2

Сучасні здоровязберігаючі технології в освітньому процесі початкової школи

 

Вчителі початкових класів

Квітень

Презентація досвіду роботи

Заступник директора з НВР Мельник Т.О., завідуюча методкабінетом УО Заграй С.М.

 


 

ПЛАН РОБОТИ

базової школи з питання

«Впровадження здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховний процес школи I ступеня»

 2017 – 2018 н.р.

 

  

 

 ПЛАН РОБОТИ

 ПО ПІДВИЩЕННЮ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

НВК «ЗОШ І-ІІІ ст. – гімназія»

 

 

 

№ з/п

Зміст роботи

Форми і методи роботи

Учасники

Відповідаль-

ний

 

ЖОВТЕНЬ

 

 

1

1. Обговорення та затвердження плану роботи базової школи у 2017 – 2018 н. р.

2. Вивчення нормативних документів , що висвітлюють питання впровадження здоров’язберігаючих технологій.

 

Повідомлення  

Вчителі початко-

вих класів

Заступник директора з НВР

Мельник Т.О.

 

ГРУДЕНЬ

 

2

1.Створення банку даних щодо здоров’язберігаючих технологій.

2. Здоров’язберігаючі форми роботи  в початковій школі

Дослідницька діяльність

 

 

Тематичне коло

Вчителі початко-

вих класів

Заступник директора з НВР

Мельник Т.О., 

вч. поч. кл.

 

лютий

3

1.Ярмарок  здоров’язберігаючих технологій

Майстер - клас

вчителі початко-вих класів, учні 1-4 класів,

психолог

заступник директора з НВР

Мельник Т.О.,  практичний психолог

Климишина А. П.

 

ТРАВЕНЬ

 

4

1.«Підсумки роботи базової школи в 2017 – 2018 н.р.»

 

Посібник

(презентація)

Засідання методичної ради школи

Адміністрація закладу

 

    

 


 ПРОГРАМА БАТЬКІВСЬКОЇ ШКОЛИ

«Здоров я в сім ї»

 

 

 

Назва виступу

Термін виконання

Форми проведення

Відповідальний

Організовувати і проводити просвітницьку та роз’яснювальну роботу для батьків щодо здоров’я їхніх дітей

Постійно

Лекції, співбесіди

Класні керівники 1-4 класів

Заняття № 1  «Режим дня – запорука успішного навчання дитини у школі»

Жовтень

Тренінгове заняття

Класні керівники 1-х класів

Заняття №  2  «Здорова дитина – щаслива родина»

 

Листопад

Тематична лекція на батьківських зборах

Класні керівники 4-х класів

Заняття № 3 «Як зберегти здоровя дитини ?»

 

Грудень

Круглий стіл для  з медичним працівником школи

Сестра медична, класні керівники 3-х класів

 

Заняття №  4 «Здоровя наших дітей»

 

Лютий

Навчальний семінар для батьків

Класні керівники 2-х класів

Заняття №  5 «Психічне здоровя дитини»

Березень

Тематична лекція на батьківських зборах з психологом

Практичний психолог Климишина А.П.

Заняття №  6 «Батьки – приклад здорового способу життя»

 

Квітень

Тренінгове заняття

Голова ПМК Гресик Н.І.

 

 ПЛАН РОБОТИ

ПО ПІДВИЩЕННЮ КВАЛІФІКАЦІЇ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ МІСТА

 

 

 

№ з/п

Зміст роботи

Учасники

Термін виконання

Форма проведення

Відповідальний

1

 

 

 

 

 

Розробка та розповсюдження інформаційних матеріалів з питань щодо здоров’язберігаючих технологій у навчально – виховному процесі початкової школи

Вчителі початкових класів базової школи та шкіл міста

Лютий

Круглий стіл

Заступник директора з НВР Мельник Т.О., завідуюча методкабінетом УО Заграй С.М.

2

Сучасні здоровязберігаючі технології у початковій школі

Вчителі початкових класів

Квітень

Майстер-клас у формі квесту

Заступник директора з НВР Мельник Т.О., завідуюча методкабінетом УО Заграй С.М.

 

 

Презентація: